گل من!

هــرگلــی گلـــدونی داره گـــل کـــه بـــی گــــلدون نمــــیشه

دل کـــه بخــــواد پـــر بگیــــره اســـیر زنــــدون نــــمیشه

عشـــقو بـــه جـــون میــــخرمش بـــاهمــه ی خـــوب وبــدش

حتـــی اگــه قســـمت مــن گــریه بشــه عــاقبــتش!!

Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه
تو همه ی دنیامی!

ایـــن همــــه حــــس عــــاشقــی از تــــه قلــــب عــــاشقم

ازم خــــودت رو دور نکـــــن حتـــــی واســــه یـــه لحــــظه هــــم

یـــه لحــــظه بــــاتــو بـــودن رو بــــه صــــد تــــا دنیــــا نمــــیدم

حـــرفــای عـــــاشقونمـــــو بــــه هیشــــــکی جـــز تــــو نمــــیگم

واســــه چشمـــــات میـــــمیرم واســــه قلـــــب پــــاک تـــــو

مـــن یــــه دل دارم تــــو دنـــــیا میــــدمــــش بـــــرای تــــو!!!

Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه
واست جون میدم!

بــــــه تــــو میشــــــه دلبستـــــــو عــــــــــاشق تــــر شـــــد

سختــــــه حتـــــــی نفـــــس کشـــــــیدن بــــــی تـــــو

خـــودت میـــدونــی اینـــــو امـــا میگــــم همـــه عمـــر وزتـــدگــی منـــی تــو

بـــه ایــن دلبســـتگی ها وابــــستم کـن مـــن ازچـــشمای تـــو دنیــــارو دیدم

تــــو کــــه بـــاشـی بــــه پـــای تــــو دنیـــا هیـــچ

همــــه دارو نـــــدارم رو هـــــم میــــدم!!!!
Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه
دوستت دارم!

تــورو میـــخوام بـــا یـــه حـــس عجـــیبی

توی دنیــــا نیــــست بـــــرای تـــو رقـــیبی

بــــرام بــــه تنـــــهایی خـــــودت یــــه دنـــیایی

تنــــها نـــزار عـــــاشقتــو تــــو ایـــن تنــــهایی

هیچــــکی اینــــجوری کـــه مــن دوســـتت دارم دوســتت نداره

کـــه بمـــیره واســـه دوســــت داشـــتن تـــو بـــه روت نیـــاره!!!

Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه
عاشقمی!

دوس داری منــــــــو میـــــــگی عـــــاشـــــقمی

میــــــگی مـــــــــــــن از آســــــــــــمونـــــــا اومـــــدم

مهــــــربـــونــــی رو خــــودت یـــــادم دادی

راستشـــــــو بــــــــخوای گــــــاهـی وقتــــا بــــــــدم!!!!
Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه
دنیای من!

بــــاتـو خــــوشــحاله دلــــم از تــــو میخــــونم

بــــاتــــو مــــن تــــا تـــه دنیــــا بــاتــو میــــمونم

بـــاتـــو آرومــــه دلـــم همـــــه چـــــی جــــوره

دل مــــن غیــــر دلــــت از همــــه کـــس دوره

همــــه دنــــیای منـــــی بـــاتـــو مــــن شــــادم

دل دیــــوونمــــو مـــن دســــت دلـــت دادم!!!


Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه
عاشقتم

حــــــواس نـــــذاشتـــی تـــو واســـم واســــه خــــودم دلـــــواپســـم

عـــاشقــــی درد بــــدیـه دارم بـــه ایــــن حـــرف میــــرسم

کـــاشکــــی تــــو بـــد بـــودی یـــه کـــم کـــه راحــــت میشــــد بهـــت بـــگم

تـــو اینقــــده خــــوبـی کــــه مـــن دو دل شــدم بگم نگم "عـــــــاشقــــتم"
Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه
عاشق شدم!

چـــی عـــــاشقـــــونه تــــر از ایـــن کــــه هــــرنفـــس تـــو بـــامنی

خیــــلی شکســــتن دلمــــو دلــــی کــــه تـــو نمیـــــشکنی

چـــی بـــــی اراده روبــــه روت دوبـــاره زانــــو مــــیزنم

ازهـــرچـــی جـــز خــــودت بـــایـــد دســــت بــکشـم دل بکـــنم!!!

Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه
مخاطبم آیدا!

چقـــد آرامشــــت خــــوبه وقتــــی از غصــــه داغــــونـــم

دارم حــــس میکنـــــم دیگــــه بـــاتـــو تنــــها نمــــیمونم

منــــو عــــاشقتــــرم کـــردی اگـــرچــه بــاتــو بـــد بــودم

تـــو اونـقدر مـــهربونــی کـــه بــه تــو هــرلحـــظه مـــدیونم

بــاتـــو عـــاشـــق شـــدم خــــوبی رو بااســــم تــو میــــشناسم

دارم هــرلحـــظه بـــارویـــای تـــو دنـــیامو میـــسازم

بـــاتـــو عــــاشــق شـــدم بـــی تـــو بـــاایـــن شــب گــریه بیــدارم

بــاتــو هـــرواژه ایی کـــم میــشه تـــا اســـمت رو مــــیارم!!!
Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه
منو از دست دادی!

مــــن از احســـــاس ایـــــن روزام اصـــــلا ســـــر در نمـــــیارم

عـــــذابــــه،، امــــا میبیـنـــــم اونـــــو قـــــد تـــــو دوس دارم

یــــه حـــــرفــایی بـــه مـــن میگــــه کـــه هیـــچ وقـــت از تـــو نشـــنیدم

منــــو یــــه جــــوری میفهمــــه کــــه مــــن خــــودم نفهمیــــدم

بــــه حــــدی خــــوابـــم آرومــــه تــــوایــــن شبــــا کنـــــار اون

کـــه میــــدونــــم از ایــــن چشـــــمام داره رویــــاتـــــو میـــگیره

یــــه جـــایـــی بــــااون ایستــــادم کــــه بــــاتـــو آرزو کــــردم

بــــه مـــن اینقــــد نــــزدیکـــه کـــه داره جـــاتـــو میگـــیره!!!


Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه
فرصت

ازت فـــرصــــت میــــــخــوام تـــا کـــه بــــتونـــم بهـــــت ثـــابـــت کنـــــم عـــاشقـــترینم

نـــداره خـــــرده ایی احـــــساس پــاکـــم مثـــل یـــه شیشــــه صـــافـــم مـــن همـــینم

میــــدونــم کلـــی فــــرق دارم از اونـــی کــــه میــــخوای زنـــدگیشـــو بـــه پـــات بــریزه

ولـــی مـــن قلبــــم رو دســـت تـــو میــــدم ایـــن حســـم بیشـــتر از هــرچـــی عـــزیزه

یـــه حســـی تـــو وجـــودم ریشـــه کــــرده کـــه هــرگــز میـــدونم از بیــن نمــیره

یــه جـــوری بنـــد آورده نفســـامو کـــه جونــــمو داره ازم میـــــگیره

بـــا کلــــی فـــرق و ایـــرادی کــــه دارم میخــــوام بشــــم اونـــــی کـــه آرزوشـــه!!!!Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه
اکسیژن من!

بـــرای دل بستــــــن بـــــه تـــــو

دل کنـــــده بـــــــودم از همـــــه

چشـــــمامــــو رو هــــم میـــــزارم هــــر چــــی ببینمـــــت کمــــه

امشــــب دوبـــــاره اومـــــدی تــــا حـــالمـــو بهتـــر کنـــی

تـــا خــــوابمـــو لـــبریـــز یــاس تــا بغضـــــمو پـــرپـــر کـــــنی!!!
Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه
عاشقت

بــــاتـــــو دنیـــــای مـــن آرامــــش میـــــگیره

تــــاتـــو هستــــــی از تنــــــم خســـــتگی  میــره

میـــــزاری دستـــــای گرمتـــــو تــــو دستــــم

مــــن تمــــام خـــوشبختیـــــمو مــــدیــــون تــــو هـــستم

تــــو دوســــم داری و مـــــن بــــرات میمیــــرم

از کنـــارت هیـــــچ وقـــــت هیـــــج جــــا نمــــیرم!!!!


Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه
ببخش باتو نبودم!

چشــــاتـــو نــــذار ببیــــنم کـــه واســــم اشــــکی نــــداری

بــــذار ایــــن دلخــــوشــی بــــاشـــه کـــه تـــو هــم واســـم میــباری

بـــرنگـــرد چیــــزی نمیــــخوام،بــــذار ایــــن دروغــــا بــــاشـــه

بـــه خــــودم بــــگم دوســــــم داشــــت

امــــا مجبـــــور بــــود جــــدا شـــه!!!Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه
ازپا افتادم!

تـــو بـــودی کـــه بـــه قلبـــــم پشــــت کـــردی

نفــــهمیـــدی کــــه مـــن روبــــه تـــو بـــودم

نمیفــــهمم مـــن ایــــن ثـــانــیه هـــارو

چجــــوری بــــی حضـــورت زنــــده مـــوندم

بیـــا یـــه بــــاردیـــگه عـــاشـــقی کـــن

بیـــا تــــا مــــا شــــدن راهــــی نـــمونده

بـــیاشــایــد دوبـــاره دســــت تقـــدیر دلامـــونـــو کنـــار هــم بشـــونه!!!!

Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه
تموم

دیگـــــــه همــــه چــــی تمـــومه

دیگــــه شــــدی بــــرام یـــه خــاطره

بـــرو هـــر جــا کـه میــــخوای بــذار از یـــادم بــره

میخـــوام فـــرامـــوشــــم شــــه همـــه ی اون روزای بــدو

کـــه همـــش جلو چشــــامـــه

داره عـــذاب میـــده مـنو!!!


Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه
دلواپسی

نــــدونســـــتی چــــه احـــــساسی بــــه تــــو دارم!

نمیـــــدونــــم چــــرا از چشـــــمت افتـــــادم!

اگـــه بـــد بــــودمــو دلـــواپســت کـــردم!

حالا بــــا رفتنــــت تــــاوانشـــــو دادم!Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه
حال و روزم!

مـــن ایـــــن روزا رو از چشــــم تـــــو میبیـــنم

تــــو درس عـــــاشـــــقی رو یــــاد مـــــن دادی

بـــه چــی دلــخوش کنــم وقــتی کــه تـو نیـــستی

بـــرو کــه خــوب جــواب عشـــقمو دادی

بــرو خـــونــه دلـــم از ایــن همـــه تلــخی

شـــاید مـــن اشتبـــاهــی تــوی دنیاتــم

شـــاید سهـــم منــم اینجا یه خـــوابیدن

شایـــد مـــن زیاد بـــال وپــــرت دادم!!!


Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه
هنوز!

هنـــوز ازتــــو واز عشـــــق تــــو میگـــــم

کـــه عشـــق تــــو یـــه عشــق بـــی نظیـــره

بــــذار عـــاشـــق چشمـــــای تـــو بــاشـــم

کـــه قلبــــم داره از تـــو جــــون میـــگیره

میـــدونـــم تـــو بهــــار زنـــدگـــــیمی

تــــو دســــتای تــــو آرامـــش میگــیرم

بـــااحـــساس قشـــنگ مــن شـــریکی

نبـــاشی بـــی تـو از زنـــــدگی سیــرم!!!Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه
دنیام توئی!

دوبـــاره عشــــق روی خـــوش نشــــونم داد

بـــاتـــو یـــه حـــس تـــازه  تـــو دلـــم جـــا کـرد

تــــو کـــه بـــا خنــده هــات نشستــی تــو قلـبم

بـــــاتـو یـــه زنـــدگــــی نجـــات پیـــدا کــــرد

همــــه دنیــــام تـــوئـــی     لـــابــه لــای حـــرفـام توئی

اونـــی کــــه مـــن دوســــش دارمـــو همــــه جـــوره میخــــوام تــــوئــی!!!


Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه
نیستی ببینی!

مــن کـــه هیـــچ کســـو بــه جــز تـــو دوســت نداشتـــم

مـــن کـــه هیـــچ وقتــی تـــورو تــنها نـــذاشتم

چجــوری بـــــاور کنــــم کــــه دیگـــه رفتــــی

چـــی شـــد اون حـــرفــایی کــه بهـم میگفتــی

چـــرا رفتــــی تـــو منـــو تنــــها گــــذاشتی

چــــجوری بــــاور کنـــم دوســــم نــــداشتی

دل مــــن هـــر شـــب بهــــونه تــــو میگیــره

اگـــه تــــو نیــــای پیـــشش دیگــــه میمــیره!!!Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه
زیر بارون!

نمیـــــدونی چــــه احســـاسی ازت میــــگیره احســـــاسم

تـــواز بـــس خــوبی مـــن حتــی تـــورو از دور میــشناسم

جهـــانم بــاتـو آرومـــه از اون وقتـــی کــه ایــنجایــی

همیـــشه عـــاشقـــم باتــو تــوئــی کــه پـــاک وزیــبایی

تــو زیبـــایی وزیـــباییـــت منـــو سمـــت تـــو مــییاره

همـــین عـــاشـــق کـــه مـــن بـــاشــم هـــوای قلبــــتو داره!!!


Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه
وجودمی!

تــــو اینـــــجا روبـــه رومیـــــــو مـــــنم بحــــر تمـــــاشاتم

بـــه چشـــمـات خیـــــره میمــــــونم اسیـــــر چشـــــم زیــباتم

واســــم توصـــــیف زیـــــباییت یــــه کـــم سختـــه ولــــی مـــیگم

فــــرامــــوشــم شــده دنیـــا تــــــورو از وقتــــی کـــه دیــــــدم

نفــــس هــــات عطــــر بــــارونـــو میــــاره تــــوی آغــــــــوشـــم

بـــه تــــو نــــزدیکتـــر میشــــم لبــــاس عشقــــو میــــــــپوشم!!!Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه
آرومم کن!

هنــــــــوزم بـــا اسمت قلـــــــبم آروم میشـــــــه

ایــــن همـــــه بــــی تــــابــــی واســـــه تنهـــــایی شــه

تــــــو کنـــــارم بــــاش ومنـــــو آرومـــــم کــــن

ســـربــــزار رو شـــــونه ام غصــــه هامــــو کـم کـــــن

یــــــه کـــــم آرومــــم کـــن مـــن بــه تــو دل بســتم

گــرمــی دستــاتــو، تــو نگــیر از دستــم

بگــــــو بـــاور کــــردی همـــــه ی حــــرفامو

مــن هنــوزم میـــخوام کــه بمــونم بــاتـــو!!!
Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه
خواهـــش!

همــین احــــــساس بــــــرام بس بود کــه تــو بــودی کنـــارمن

حــالا چنــــد روز کــــه رفتــــی چـــه سختــــه روزگــــار مـــن

همیــــن احـــساس بـــرام بــس بـــود کــه از حـالم خبر داشــــتی

ولــی رفـــتی تــو از پیشم تو کابوســـو بـــــرام ســـــاختی

ازت خـــواستم فقــط باشی

تــو بـــاشی قلــــبم آرومــه

همـــین احـــساس برام بــــس بود

همــــین احـــساس چـــقدر خــوبه!!!Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه, کلمات عاشقانه, عشق
دلخوشیام!

منـــو دریــاب کـــه بـــا قلبـــم بـــه سمــت تـــو ســرازیرم

تماشـــایی میشــم باتــو تــو این شـــب ها که میمیـــرم

همیشه در کنــار تــو بــه عشــق تو بــدهکارم

هنـــوزم هــر شــب عکســتو رو قـــاب قلبــم میـــزارم

باتــو مــن دلخوشیـــامو تو دنیای تــو مـــیبینم

نگیــر از مــن ایــن دنیــارو کــه مــن پـــای تــو میـــشینم!!!

Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه, کلمات عاشقانه, عشق
هم عمرم! هم نفسم!

بـــاتـــو هـــــر ثــــــانیــه رو اوج ابـــرا میـــــرم

بــــی تــــو تنـــها تـــریــن آدم دنیـــــا بـــــــودم

دیــــگه عـــــادت کـــردم سختیـــاشو رد کــــــردم

واســه داشــتن تــو چقــدر بــه خودم بد کــــردم

فکـــرشو نکـــرده بــــودم کــه نبــاشی دیـــوونه مـــیشم

هــــی بــه خــودم میـــگفتم کـــه دلتنـــگ تـــو نمیشــــم

ولــی تـــو کــه نــدیدی،تـــو کـــه صـــدامــو نشـــنیدی

دارم دیـــوونه میشـــــم،دارم دیـــــوونه میشـــــم!!!


Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه, کلمات عاشقانه, عشق
مثل تو نیستم!

اگـــه مــن مثــل تــو میتــونم رو غــرورم پــا بـــذارم،هــروقــت بهــم نیــاز داریــم تــورو تـنها بذارم

اگـــه من مثــل تومیتونـــم بیخیــال همـه چـی شم،نمیتونی ازم بخوای یـه آدم دروغــی شــم

اگــه مـن مثـل تو میتونم بـاتـو بیخودی بد شم،از تو ویـه دنیا خــاطـره خیلـی سـاده رد شم

اگـــه مـــن مثــل تــو میتــونم همــون دیــــگه نمیتــونم نمیتــونم نمیتـــــــونم نمیتونــــــم

چجــوری دوســـتت نداشته باشــم،دوســــتت نداشته باشــم،دوســتت نداشته باشم

نــذار مثــل تـــو باشــم دوســـتت نــداشته بـــاشم!!!Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه, کلمات عاشقانه, عشق
نم نم بارون

تـــو که لـــابــه لــای حــــــرفـــــامــی

تــــــو کـــــه هــــرلحـــــظه تــــو رویـــــامی

ریتـــــم آروم نفــــــسامی

داری میـــــری کـــــه آرومه  آروم

بــه قشــــــنگی خــــاطـــره هــامون

به قشنــــگی روزای ابـــری زیــر چیـــک چیـــک ونــم نـــم بــــارون

خیســـه بارونـــم بــاتــو آرومــــم

عطـــــر تــــو کـــه میپیچــــــه تــــــو هــــوای مـــن

کــــه میشینــــه رو صــــدای مـــن

میشــــــه بـــــغض آشنـــــــای مـــــن!!!

Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه, کلمات عاشقانه, عشق
زمســـتون

بـــــاتــو،  زمســـــــتون قشنــــــــگ وپــــر ستـــــــاره ســــت

بـــــــــــی تــــو ، بهـــــارم جهــــــــنم دوبــــــاره ســــت

بـــــرگـــــرد کـــه بـــاتــو هـــوای خـــونه بــس نیـست

دنــــــیای بــی تــــو بـــرام بـــه جــز قفــــس نیــست

ابــــر غمـــــو از زمــــونه پـــس بــــزن

رنــــگ نگــــاهتو بـــه ایـــن قفــــس بــــزن

چلچلــــه ی غمــــــگین دوبـــاره پـــر بگـــیر

زنــــدگـی رو بـــامــن دوبـــــــاره ســـــربگـــــــیر!!!

Tags: دختر, احساس, قشنگ, زیبا, جملات عاشقانه, کلمات عاشقانه, عشق