دوســــــــم نداری؟

هرچــی که خاطــره بــودجلــوچــشات سوزوندم

نه اشـــــک منـــو دیدی نه بغضتـــوخوندم

دیدی دوراهــــی میره ســمت تــباهی

توهم بامن نمـــــوندی تورفیـــق نـــیمه راهـــی

نگـــو دوســـــم نداری...نـــــــگوتنهام مـــیذاری

 نگـــوکه از یادت میــــرم

نــــــگوکــه خیلـــی دیره..بری قلبــــم میمیره..نه

نــــــگواز عــشق توسیرم....بی تو ایــنجاچــه دلــگیرم!!!
Tags: نگودوسم نداری, نه